آجر انتیک و روستیک یکی از انواع اجرهایی است که از دیرباز در صنعت ساختمان کاربرد داشته است. امروزه از این آجر به شکل آجرنما در نمای خارجی ساختمان ها و در داخل خانه استفاده میشود.
در نماهای قدیمی ایران از آجرانتیک و روستیک به عنوان مصالح اصلی نماساختمانی استفاده میشده و هم اکنون نیز کاربردهای فراوانی دارد.

اجر انتیک و روستیک در ساختمان سازی

آجر انتیک و روستیک نوعی محصول اجر است که به صورت استاندارد برای نمای خارجی و داخلی خانه استفاده می شود.آجر انتیک و روستیک گروهی از محصولات  اجری ساختمانی است که به صورت صنعتی تولید شده و جایگزین سنگ شده است.

این آجر به شکل های مختلف  و قطعات با ابعاد گوناگون تولید می شود.

درحال حاضر بیشترین کاربرد آجر انتیک و روستیک در مرحله نمای خارجی دیوار مورد استفاده می باشد.