برای نصب آجرنسوز روش های گوناگونی وجود دارد که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی محل نصب آجر و همچنین موقعیت قرارگیری آن در داخل یا خارج ساختمان می توان آن را به دو صورت چسبی و ملاتی اجرا نمود.
استفاده از روش چسبی در نمای خارجی ساختمان توصیه نمی شود.
با توجه به طراحی های انجام شده برای نمای ساختمان، بستر کار باید به نحوی آماده شود که هیچ گونه مانعی برای نصب شاقولی آجر نباشد، بررسی سطوح نصب آجر، از نظر صفحه ی عمودی و افقی کار با استفاده از ابزارهای پیشرفته می توان از شاقول بودن کار اطمینان حاصل کرد و می توان به صورت سنتی این کار را انجام داد، به این نحو که با ریسمان کشی هایی در سطوح مختلف ، مانند قپان کشی ، از وضعیت بستر محل نصب آجر آگاهی پیدا کرد و با در نظر گرفتن حداقل 2 سانتیمتر و حداکثر 6 سانتیمتر ملات در پشت آجر، جهت رفع این موانع از شیوه های مختلفی مانند شاسی کشی استفاده کرد.
پس از آماده سازی بستر و اطمینان از تراز بودن قسمت زیرین ، شروع به چیدمان ردیف اول می کنیم . در مراحل اولیه کار می توان از روش های ساده با توجه به چیدمان آجر و سلیقه طراح بهره گرفت.

نحوه نصب آجرهای نسوز در نمای ساختمان

 مزایای شاسی کشی:

جلوگیری از سقوط آجر نما به دلیل عدم ایجاد اتصال مناسب ملات
حل مشکل اجرای سیستم های خشک و تر در کنار یکدیگر
عدم سفیدک زدن آجر به دلیل وجود نمک در آب ملات
امکان اجرا توسط افراد با گذراندن دوره چند ساعته
تسهیل بیش از پیش عملیات اجرائی نما
حذف تاثیر آب و هوا بر زمان اجرا
امکان اجرای موازی در چند جبهه
تسریع در عملیات نمای ساختمان