ساختمان مقاوم دو ویژگی دارد:
انعطاف ‌پذیری
 استحکام
وقتی ساختمان انعطاف پذیر باشد می‌ تواند همراه با حرکت زمین هنگام زلزله حرکت کند و تغییر شکل دهد بدون آنکه فروریزد.
خانه‌های کنار دریا با اجرای اصل انعطاف پذیری خود را در مقابل زلزله مقاوم می کنند.
این اصل، پایه مقاوم‌سازی بسیاری از ساختمان‌هاست.
استحکام به معنی محکم بودن است ولی باید توجه کرد که محکم بودن فقط درمورد مصالح صادق نیست، بلکه نکته اصلی، حفظ یکپارچگی قفل و بند بودن ساختمان درهنگام زلزله است، یعنی اجزای ساختمان هنگام زلزله از یکدیگر جدا نشود. به همین دلیل باید به اتصالات توجه کرد و این کلید اصلی مقاوم سازی ساختمان است.
حساس ‌ترین و ضعیف ‌ترین نقاط هنگام زلزله گوشه‌های تیزهستند مثل محل اتصال دو دیوار ، محل در و پنجره‌ یا مجاری تعبیه ‌شده درون دیوار.

استحکام و اصول مقاوم سازی خانه های خشتی و آجری

در معماری بومی شکل مربع کامل را برای اتاق مناسب نمی‌دانستند و تیزی گوشه‌های آن را می‌گرفتند تا به شکل مربعی ناقص دربیاید، عاملی که تاثیر بسیارزیادی در مقاوم سازی ساختمان ها دارد.
درواقع بهترین شکل برای یک اتاق، دایره است که معماری بومی بسیار به آن نزدیک شده است.
اتصال مهم دیگر برای استحکام ساختمان‌های خشتی و آجری و حتی سنگی اتصال بین اجزا و ملات آنهاست که ممکن است هنگام زلزله ازهم جدا شود.