در ساختمان‌ سازی نمای ساختمان یکی از اجزای مهم ساختمان به شمار می رود (مخصوصا طراحی
نمای ساختمان مسکونی)
زیرا چهارچوب کاررا برای بقیه اجزای ساختمان ایجاد می‌کند.همچنین به عنوان ارتباط دهنده بین فضای داخلی و خارجی ساختمان به شمار میرود و به علاوه نمای یک ساختمان برارزش مادی آن می افزاید پس بهتراست در انتخاب نمای ساختمان حساسیت بیشتری داشته باشیم.
نمای ساختمان شامل دو سوی اصلی ساختمان یا بیشتر، درواقع قسمت ورودی پشت بام و ورودی اصلی ساختمان بسته به شکل و نوع زمین می‌باشد در اکثر کشورها طراحی و ساخت قسمت های گفته شده برای هماهنگی نما با بافت قالب ، زیر نظر سازمان‌های شهری صورت می‌گیرد.

اجرنما در ساختمان

امروزه طراحان سعی دارند ساختمان ها را به روش های گوناگون و با جدیدترین روش ها نما کنند. از جمله متریال استفاده شده در نمای ساختمان ها ، آجراست. البته در طراحی نمای ساختمان میتوان ا
ز مواد دیگر هم استفاده کرد اما انتخاب اکثرمردم ، امروزه به دلیل جذابیت بیشتر به استفاده از نمای آجررفته است.
برای نمای آجری باید از آجری که برای نما سازی تهیه می‌شود استفاده کرد این آجرها به رنگهای بهی، قرمز، ابلق و گاها سفید و سیاه و شاموتی در بازار یافت می‌شود.
و اما آجرنما نسوز بهترین گزینه برای کسانی است که میخواهند ساختمان خود را آجر نما کنند و دربین سایر آجرها از فواید بیشتری برخوردار است.